ජීව විද්යාත්මක ඖෂධ

★ සින්තටික් ඖෂධ
★ නයිට්‍රජන් පිරවීම සහ බඳුන් කිරීම
★ නයිට්‍රජන් ආරක්ෂාව සහ ප්‍රවාහනය


පසු කාලය: අගෝස්තු-30-2021