රසායනික කර්මාන්තය

★ නයිට්‍රජන් ආවරණය, පිරිසිදු කිරීම, ප්‍රතිස්ථාපනය, පිරිසිදු කිරීම සහ පීඩන සම්ප්‍රේෂණය
★ රසායනික ප්රතික්රියා උද්ඝෝෂණය
★ රසායනික තන්තු නිෂ්පාදන ආරක්ෂාව
★ නයිට්‍රජන් පිරවූ පීඩන ද්‍රව්‍ය
★ වයර් ඇඳීම ප්රති-ඔක්සිකරණ


පසු කාලය: අගෝස්තු-30-2021